کوپه شماره ٧

Saturday, February 04, 2006

تاريخ از مدارس راهنمايي حذف مي‌شود

امروز يك خبري منتشر شد كه لابه‌لاي اخبار پرونده هسته‌اي ايران گم شد. شوراي عالي آموزش و پرورش قصد دارد تا درس تاريخ را از مدارس راهنمايي حذف كند. به نظر من اين اصلا خوب نيست. توي كشوري كه مردمش با خوندن تاريخ آن را تكرار مي‌كنند وقتي آن را از مدارس بگيرند و اين ملغه‌اي كه در مدارس ياد مي‌دهند را به چاشني جغرافيا و علوم اجتماعي به خورد بچه مدرسه‌اي ها بدند فاجعه است. خنده داره توي اين چند ساله به هركسي كه خارج از كشور درس خوانده بود يا از خارج بخصوص اروپا آمده بود مي‌گفتم تاريخ مي‌خونم نگاه تحسين آميزي را مي‌ديدم و اين جمله تكراري را كه حتما خيلي زرنگ بودي تاريخ درس مشكلي است و از عهده هركسي برنمي‌آيد كه در اين رشته قبول شود. من در دلم مي‌خنديدم كه اين بابا اين جا هركسي توي هر رشته‌اي قبول نمي‌شد و نمره كم داشت تاريخ توي تاريخ قبول مي‌شد. من فكر مي‌كنم هركسي كه تاريخ خوانده يا تاريخ را دوست دارد به اين موضوع اعتراض كند.

posted by farzane Ebrahimzade at 7:47 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home