کوپه شماره ٧

Sunday, January 08, 2006

بازگشت به خان نخست

از داوري مي‌خواهم كه من را نه بي‌مرگ و بزرگ كه انساني بيافريند مانند انسان‌هاي ديگر. مي‌خوام درد بكشم مثل همه آدم‌ها،‌ كودكي باشم. من درد مي‌خوام.
اين يك جمله از تئاتر بازگشت به خان نخست نوشته و كارگرداني محمد رضايي راد است. نمايشي كه تا صحنه آخر كه لحظه رجعت به خان نخست است شما را محصور خود مي‌كند. حكايتي از اساطير مختلف در قالب داستاني اسطوره‌اي . نمايش خوبي با بازي‌هاي عالي بود. بخصوص بازي رحيم نوروزي كه انگار نقش بازي نمي كرد روي صحنه نبود انگار روي صحنه زندگي مي‌كرد. بازي افشين هاشمي و نگار عابدي هم خيلي خوب بود. بخصوص كه در گرانيگاه كار مي‌فهميدي اين دو بخش منفصلي كه اين دو بازي مي‌كردند چگونه بهم وصل مي‌شوند. در هر صورت بازگشت به خوان نخست اثري تامل برانگيز و خوب بود. از آن كارهايي كه آدم را تا چند روز درگير مي‌كند.

posted by farzane Ebrahimzade at 3:34 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home