کوپه شماره ٧

Sunday, January 08, 2006

عروسی مرگ

مرگ واژه‌اي آشنا براي همه است. هيچ كس در طول تاريخ حتي تمدن‌هاي بزرگ نيز از مرگ گريزي نداشتند. اين سرنوشت محكوم بشر است و براي اين سرنوشت از پيش تعيين شده هر قومي يك برننامه و روش خاص دارد. اين گزارش تصويري از آيين‌هاي مرگ خوزستاني‌ها است كه اميد صالحي همكار عكاسم عكاسي كرده است. اميد مي گفت در خوزستان اگر جواني بميرد در مراسم تدفين مراسمي شبيه عروسي مي‌گيرند. زنان دستمال‌هاي سبزرنگي را بالاي سرشون مي‌برند و حركاتي شبيه رقص مي كنند. اسم اين مجموعه عروسي مرگ است.

posted by farzane Ebrahimzade at 3:34 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home