کوپه شماره ٧

Saturday, November 19, 2005

كمي بترسيم

بايد ترسيد از روزهايي كه مي‌ايد از هجوم آوار وار آن‌چه بر سرمان مي‌ايد. از آن چه در هشت سال به سختي به دست آورديم و حالا شش ماه نشده داريم يكي يكي بر باد مي‌دهيم. يك روز از حضور بيش از اندازه مان در ادارات به جرم مادري و زن بودن جلوگيري مي‌كنند و فردا انديشه‌هايمان را به باد سخره مي گيرند و عشق‌هايمان را درون پستوها مي‌برند. بايد بدبين بود به روزهايي كه در اينده مي آيد و منتظر ماند... آيا اين نشانه‌ها جدي نيست از صداي فرار آزادي .... ما ملتي صبوريم در طول تاريخ كه آوار مصيبت زيادي ديديم بخصوص از دست خودمان شايد بايد بار ديگر طومار شيخ شرزين را باز خواني كنيم.

posted by farzane Ebrahimzade at 10:49 AM

|

<< Home